นโยบายสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรักษาความปลอดภัยสำหรับกิจกรรมของ WeWork เป็นอย่างไร

หากคุณกำลังจัดกิจกรรมในพื้นที่ของ WeWork แนวทางทั่วไปที่ควรทราบมีดังนี้:

  • หากกิจกรรมมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายบังคับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
  • หากสมาชิกรายใดมีส่วนร่วมในการวางแผนและ/หรือจัดกิจกรรม จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้จัดกิจกรรม และต้องลงนามในข้อตกลงการจัดกิจกรรมของ WeWork โปรดส่งใบขอรับการสนับสนุนพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เพื่อให้ผู้จัดการกลุ่มสมาชิกของคุณจัดเตรียมข้อตกลงให้คุณได้
  • ผู้จัดกิจกรรมต้องแจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานให้แก่ทีมกลุ่มสมาชิกอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเริ่มกิจกรรม 
  • อนุญาตให้บุคคลที่มีชื่อในรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมเท่านั้นเข้างานได้
  • โปรดทราบ: มักจะมีค่าธรรมเนียมและเงินมัดจำความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ซึ่งแตกต่างไปแล้วแต่สถานที่