WeWork วัดขนาดสำนักงานอย่างไร

WeWork กำหนดขนาดสำนักงานด้วยจำนวนโต๊ะแทนที่จะวัดขนาดพื้นที่ตามแบบทั่วไป สำนักงานได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับจำนวนคนที่อนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ในเวลาหนึ่งๆ