WeWork รักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลสมาชิกอย่างไร

  • WeWork ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001
  • ISO 27001 คือมาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ใช้บังคับข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับระบบบริหารการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ISMS คือโปรแกรมรักษาความปลอดภัยที่ประกอบด้วยชุดนโยบาย ขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการควบคุม เพื่อจัดการ ตรวจสอบติดตาม และปรับปรุงข้อปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลขององค์กร
  • ที่แนบมาคือสำเนาของการรับรอง ISO 27001 ของ WeWork