Bagaimana WeWork menjaga data Ahli kami?

  • WeWork memiliki sijil ISO 27001 yang sah.
  • ISO 27001 adalah amalan terbaik industri yang mengawal sesuatu maklumat Keselamatan Sistem Pengurusan (ISMS). ISMS tersebut adalah satu program keselamatan yang terdiri daripada satu set polisi, prosedur dan kawalan untuk mengurus, memantau, dan mempertingkatkan amalan keselamatan maklumat sesebuah organisasi.
  • Lampiran adalah satu salinan pensijilan ISO 27001 WeWork.